Asiakasrekisterin rekisteriseloste | VINKE

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

AudioBalance Excellence Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

AudioBalance Excellence Oy ("AudioBalance")

Y-tunnus: 2608014-1

Iisakinkuja 10, 73100 Lapinlahti
Puhelin: 010 567 4630
Email: info@audiobalance.fi
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

Laura Hätinen, AudioBalance Excellence Oy

Yhteydenotot osoitteeseen: info@audiobalance.fi

Rekisterin nimi

AudioBalancen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”AudioBalancen asiakasrekisteri”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

AudioBalancen asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja personointiin, asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin ja ylläpitoon, kuten asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin, laskutukseen sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin AudioBalancen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja AudioBalancen huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi rekisteröidystä luotujen profiilien avulla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton AudioBalancen käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi 

•Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

•Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

•Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin, tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot)

•Laskutus- ja perintätiedot  

•Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja

•Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

•Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. AudioBalancen verkko- ja mobiilipalvelut sekä AudioBalancen sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi AudioBalancen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, AudioBalancen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan AudioBalancen harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi AudioBalancen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat AudioBalancen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton AudioBalacen käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli AudioBalancen myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää AudioBalancen valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja AudioBalancen lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

AudioBalance voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. 

Tietoturva

Asiakasrekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu erilaisin teknisin ratkaisuin luvattoman pääsyn ja tietojen tuhoutumisen estämiseksi. Kaikki henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatuille servereille.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys AudioBalanceen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä AudioBalanceen.

Rekisteriselosteen muuttaminen

AudioBalance kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. AudioBalancen suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.