Keskittymisvaikeudet | VINKE

Keskittymisvaikeudet

VINKE tuo apua oppimisen haasteisiin, ääniyliherkkyyden ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.

 

UUTUUS: VINKE DIGI -etäkuntoutus impulsiivisuuden ja keskittymisen haasteisiin.

TUTUSTU VINKE DIGI

 

VINKE –kuntoutuksista apua tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin

Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet hankaloittavat oppimista ja tuottavat usein arjen hallinnan haasteita. Tarkkaavuuden pulmat ovat tyypillisiä syitä keskittymis- ja työskentelyvaikeuksille. Tarkkaavuuden ja keskittymisvaikeuksien taustalla voi olla myös aistijärjestelmän häiriöt. Mikäli aistitiedon käsittely on poikkeavaa, niin tällöin kehosta ja ympäristöstä tulevan aistitiedon muokkaaminen ja yhdistäminen on heikkoa. Kun aisti-informaatio on hämmentävää, liian voimakasta ja kuormittavaa tai vääristynyttä, on vaikeaa pysyä tarkkaavaisena, keskittyä, oppia, suunnitella toimintaa ja tehdä asioita tilanteen kannalta oikealla tavalla. Henkilö, jolla aistitiedon käsittely on poikkeavaa, turhautuu herkästi helpoissakin tehtävissä tai toisten kanssa toimiessa. Aistitiedon käsittelyn haasteet voivat ilmetä eri tavoin eri henkilöillä. Joillakin henkilöillä nähdään merkkejä heikosta aistitiedon käsittelystä ilman diagnosoitua lääketieteellistä ongelmaa tai oppimishäiriötä, kun taas osalla henkilöistä aistitiedon käsittelyn haasteet voidaan liittää tunnistettaviin lääketieteellisiin diagnooseihin ja oppimisvaikeuksiin.

 

Miten tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksia voi tunnistaa?

 • Tarkkaavuuden häiriöt voivat ilmetä ylivilkkautena tai verkkaisena ja omiin ajatuksiinsa vaipuvana käytöksenä.
 • Tarkkaavuuden häiriöt näkyvät yleensä vaikeutena suunnata huomio tilanteen kannalta suotuisaan kohteeseen, hankaluutena keskittyä kahteen asiaan samanaikaisesti tai vaikeutena keskittyä pidempään.
 • Keskittymisen haasteisiin vaikuttaa vaikeus ylläpitää sopivaa vireystilaa.
 • Keskittymis- ja työskentelyvaikeudet tuottaa myös impulsiivisuutta, joka näkyy vaikeutena malttaa tai taipumuksena toimia ennen kuin ajattelee.
 • Keskittymisvaikeudet voivat ilmetä lyhytjänteisyytenä erityisesti niissä asioissa, jotka eivät kiinnosta.
 • Keskittymisvaikeudet voivat näyttäytyä luovuttamis- ja häiriöherkkyytenä.
 • Ylivilkkaus näyttäytyy usein levottomuutena ja tarpeena tehdä tai puuhata jotakin kaiken aikaa, vaikeutena odottaa vuoroaan ja jatkuvana puhumisena.
 • Toiminnanohjauksen vaikeuksille tyypillistä on vaikeus päästä alkuun ja ponnistella pitkäksi tai vaikeaksi koetussa tehtävässä.
 • Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä myös vaikeutena toiminnan suunnittelemisessa ja sen riittävän järjestäytyneessä toteuttamisessa.

 

VINKE -musiikkikuntoutus

VINKE –musiikkikuntoutuksella voidaan kuntouttaa lievempiä tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksia. VINKE –musiikkikuntoutus soveltuu erityisesti kuuloaistijärjestelmästä johtuvien ääniyliherkkyyksiin sekä lievempi muotoisiin keskittymisen ja hahmottamisen vaikeuksiin. Kuulon yliherkkyys aiheuttaa levottomuutta, stressiä ja keskittymiskyvyn puutetta. Yliherkkä kuulo voi häiritä niin paljon, että opiskeluun tai työhön keskittyminen voi olla lähes mahdotonta. VINKE –musiikkikuntoutuksen avulla kuuloaistijärjestelmä oppii kiinnittämään huomion tarkoituksenmukaisiin ääniärsykkeisiin sekä kuulon yliherkkyyttä voidaan normalisoida. Tällöin keskittyminen paranee ja tarkkaavuutta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti.

 

Aloita käyttö >

 

VINKE PRO –kuntoutuksesta apua tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin

VINKE PRO –kuntoutuksessa tutkitaan aistijärjestelmä kokonaisvaltaisesti. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, millä aistijärjestelmän osa-alueella on ongelmia. Tutkimustulosten perusteella tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja annetaan henkilökohtainen harjoitusohjelma. Harjoitusohjelmien avulla aktivoidaan aistitiedon käsittelyn kannalta tärkeimpiä aistikanavia, hyödynnetään kuntoutujan aistikokemuksia ja tarkoituksenmukaista reagointia niihin. Harjoitteiden avulla voidaan parantaa kuntoutujan keskushermostossa tapahtuvaa prosessia, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstä saamaa aistitietoa, jotta pystymme toimimaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja selviytymään arkielämässä.

 

 

Pyydä tarjous

VINKE DIGI –etäkuntoutuksesta apua impulsiivisuuden ja keskittymisen vaikeuksiin

VINKE DIGI on etäkuntoutusta, jossa autetaan asiakasta saavuttamaan asetettuja tavoitteita videovastaanoton kautta. VINKE DIGI etäkuntoutuksessa keskitytään impulsiivisuuden ja keskittymisen haasteiden hoitoon. Konsultoivalle VINKE -terapeutille kannattaa hakeutua, mikäli sinulla on seuraavia haasteita tai olet huolissasi joistakin seuraavista osa-alueista:

>VINKE DIGI</strong> on etäkuntoutusta,

 

 1. impulsiivisuutta
 2. keskittymisen haasteita
 3. tunteiden säätelyn haasteita
 4. vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa
 5. vireystilan säätelyn haasteita
 6. alisuoriutumista

Tutustu