Lisätietoa VINKE PRO kuntoutuksesta | VINKE

Lisätietoa VINKE PRO kuntoutuksesta

VINKE PRO

VINKE PRO -kuntoutus on aistijärjestelmän kuntoutusta, jossa sovelletaan sensorisen integraation ja sensomotorisen kuntoutuksen teorioita. Kuntoutuksessa annettavien henkilökohtaisten harjoitusohjelmien avulla poikkeavaa aistijärjestelmän toimintaa voidaan muokata toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin normalisoida aistimusten kokemusta ja niihin reagointia.

VINKE PRO vastaanottokäynneillä asiakkaalta testataan tasapaino, refleksit, karkea- ja hienomotoriikka, ristikkäisyyden hallinta, kehon lateraalisuus, silmien motoriikka sekä primitiiviheijastejäänteet . Lisäksi asiakkaalle tehdään kuulontutkimus . Kuulontutkimuksessa selvitetään kuulokynnyksen tasapainottumista, onko kuulo herkistynyt taustaäänille tai äänteiden erottelutaajuuksille. Asiakkaan kuulokäyrää verrataan Tomatiksen ihannekuulokäyrään.
VINKE PRO terapeuteilla on ammattikorkeakoulukoulutus terveydenhuollon puolelta (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) ja/tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttitutkinto.
VINKE PRO -kuntoutuksesta on hyötyä henkilöille, joilla on aistijärjestelmän ongelmia tai poikkeavaa aistitiedon käsittelyä. Aistijärjestelmän ongelmia esiintyy usein myös henkilöillä, joilla on neuropsykiatrisia pulmia, kuten autismikirjon häiriöitä tai tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöitä.
Aistitiedon käsittelyn häiriössä on kyse keskushermoston toimintahäiriöstä, jossa aivot eivät kykene analysoimaan, jäsentämään ja yhdistämään aisteilta saamiaan viestejä riittävän hyvin. Tämä johtaa siihen, että henkilö ei saa riittävän hyvää ja tarkkaa tietoa omasta kehostaan ja elinympäristöstään. Tällöin hän ei voi reagoida aistitietoon mielekkäästi ja aivot eivät ohjaa kehon toimintaa tarkasti. Henkilön on myös vaikea suunnitella toimintaansa ja toimia johdonmukaisesti. Aistijärjestelmän ongelmat ja niistä johtuvat toiminnalliset vaikeudet voivat ilmetä hyvin erilaisina. Häiriöön liittyy usein heikko keskittymiskyky, oppimisvaikeudet tietyissä aineissa, epäselvä käsiala, vaikeus noudattaa ohjeita ja istua paikallaan tunnilla, kömpelyys liikunnassa, ongelmat ystävyyssuhteissa, heikko itsetunto, tunteiden säätelyn vaikeutta sekä oman toiminnanohjauksen haasteita. Aistijärjestelmän ongelmat eivät kuitenkaan ole ainoa syy lapsen oppimisen, keskittymisen ja käyttäytymisen hallinnan vaikeuksiin.
VINKE PRO -kuntoutuksen avulla aistijärjestelmän ongelmia voidaan helpottaa merkittävästi, mutta ne eivät kaikkien asiakkaiden osalta poistu kokonaan. Kuntoutuksen myötä kykyä selviytyä jokapäiväisistä toimista voidaan tukea ja helpottaa sekä lisätä henkilön osallistuvuutta omaan arkeensa esimerkiksi neuropsykiatrisen oireyhtymän peruspiirteistä huolimatta. Toimintakyvyn pysyminen hyvänä tukee myös psyykkistä hyvinvointia.

 

Psykoterapeutti Hannu Hätinen kertoo VINKE PRO kuntoutuksesta.