Oppimisvaikeudet

VINKE tuo apua oppimisen haasteisiin, ylivilkkauteen ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Jonkinasteisia oppimisvaikeuksia esiintyy jopa 20 – 25 %:lla väestöstä. Oppimisvaikeuden ilmenemismuodot voivat vaihdella iän ja oppimishaasteiden mukaan. Vaikka oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä, ne voivat ilmetä samassakin perheessä monella eri tavalla. Aistijärjestelmän häiriöillä tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi oppimiseen. Kun aistitiedon käsittelyssä on ongelmia, kehitys ja oppiminen eivät etene odotetusti.  Uusien taitojen oppiminen voi olla erityisen työlästä ja henkilön saattaa olla vaikea hallita käyttäytymistään.  Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää. Ennen kouluikää aloitettu kuntoutus hyödyttää kognitiivisten taitojen kehitystä ja koulusuoriutumista. Varhaisella kuntoutuksella voidaan myös ennaltaehkäistä sekundäärisiä oireita, kuten itsetunto-ongelmia, häiriökäyttäytymistä, psyykkistä oireilua ja syrjäytymistä.

 

Oppimisvaikeuksia voi olla

 • Lukemisessa
 • Kirjoittamisessa
 • Luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa
 • Matematiikassa
 • Vieraissa kielissä
 • Avaruudellisessa hahmottamisessa
 • Suuntien hahmottamisessa
 • Ajan hahmottamisessa
 • Motoriikassa
 • Keskittymisessä ja tarkkaavuudessa

 

Miten oppimisvaikeuksia voi tunnistaa?

 • Varhaislapsuudessa oppimisvaikeudet ilmenevät esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina.
 • Kouluiässä oppimisvaikeudet ilmenevät esimerkiksi lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa.
 • Aikuisiällä oppimisen vaikeudet näyttäytyvät arjen hallinnan ja kouluttautumisen haasteina.

 

VINKE –kuntoutuksista apua oppimisvaikeuksiin

VINKE –musiikkikuntoutuksella voidaan kuntouttaa kapeampialaisia ja lievempiä oppimisen ongelmia. VINKE –musiikkikuntoutus soveltuu erityisesti kuuloaistijärjestelmästä johtuvien oppimisen haasteiden kuntouttamiseen, kuten lukemisen vaikeuteen, luetun ymmärtämiseen ja muistamiseen, vieraan kielen oppimisen vaikeuksiin, ääniyliherkkyyksiin sekä lievempi muotoisiin keskittymisen ja hahmottamisen vaikeuksiin.

VINKE PRO –kuntoutuksella voidaan kuntouttaa laajempialaisia oppimisen ongelmia. VINKE PRO -kuntoutuksessa tutkitaan aistijärjestelmä kokonaisvaltaisesti. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, millä aistijärjestelmän osa-alueella on ongelmia. Tutkimustulosten perusteella tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja annetaan henkilökohtainen harjoitusohjelma. Harjoitusohjelmien avulla aktivoidaan aistitiedon käsittelyn kannalta tärkeimpiä aistikanavia, hyödynnetään kuntoutujan aistikokemuksia ja tarkoituksenmukaista reagointia niihin. Harjoitteiden avulla voidaan parantaa kuntoutujan aivojen tapaa käsitellä ja jäsentää aistimuksia, ja näin normalisoida aistimuksiin reagointia, parantaa keskittymis- ja hahmottamiskykyä, tarkkaavuutta ja helpottaa oppimista.

Aloita käyttö >

 

Pyydä tarjous