Vaikeudet aistitiedon käsittelyssä | VINKE

Vaikeudet aistitiedon käsittelyssä

Etusivu > Blogi > Vaikeudet aistitiedon käsittelyssä

Aistien kautta tuleva tieto ja sen käsittely vaikuttavat laaja-alaisesti siihen, miten omasta kehosta ja ympäristöstä tulevaa tietoa tulkitaan ja miten ympäristöön reagoidaan. Aistitiedon käsittely vaikuttaa muun muassa vireystason ja tarkkaavuuden säätelyyn, uusien taitojen oppimiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Toisaalta myös näillä mainituilla taidoilla on vaikutusta siihen, miten aistitietoa jäsennetään ja tulkitaan.

Jokaisella on jonkinasteisia aistitiedon käsittelyyn liittyviä haasteita jossakin vaiheessa elämää. Erityisesti stressi, väsymys ja sairaudet voivat vaikuttaa aivojemme riittävään aistiärsykkeiden saantiin. Aistitiedon käsittelyn häiriöissä taas aistitiedon käsittelyn ongelmat vaikeuttavat jokapäiväistä elämää.

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä eri aistijärjestelmien (näkö-, kuulo-, tunto-, haju-, maku-, lihas-nivel- tai tasapaino-liikeaisti) alueella tai aistitiedon yhdistämisessä. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat myös ilmetä säätelyn ongelmina, kuten esimerkiksi tavallista herkempänä tai heikompana reagointina ärsykkeisiin. Vaikeudet voivat näyttäytyä myös aistitiedon erottelussa, jolloin henkilön voi olla vaikeaa tunnistaa aistiärsykkeiden olennaisia piirteitä tai erottaa aistiärsykkeitä toisistaan tai hahmottaa erilaisia aistiärsykkeitä. Myös motorisia ongelmia voi esiintyä kehoaistimusten hahmottamiseen liittyen. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä eri henkilöillä eri tavoin, vaihdellen lievästä vaikeaan.

Aistitiedon käsittelyyn liittyvät vaikeudet ovat yleisempiä ADHD-oireisilla lapsilla. Myös Aspergerin oireyhtymässä aistiyliherkkyydet ovat yleisiä. Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia voi ilmetä myös ilman lääketieteellistä diagnoosia.

Poikkeavan aistitiedon käsittelyn ja motorisen kehityksen ongelmien varhainen tunnistaminen ja kuntouttaminen ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta sekundäärisiltä ongelmilta (kuten itsetuntoon liittyvät ongelmat, oppimisvaikeudet, koulutusuran katkeaminen ja epäsosiaalinen kehitys) vältyttäisiin. Aistijärjestelmämme on kuitenkin hyvin muokkautuva, jonka vuoksi kuntouttaminen myös myöhemmässä vaiheessa on mahdollista.

 

 

Laura Räihä

Kehitysjohtaja
050 411 2387
laura.raiha@audiobalance.fi