YLEISTIETOA OPPIMISVAIKEUKSISTA

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan opetettavien taitojen oppimisen vaikeutta. Ne ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Jonkinasteisia oppimisvaikeuksia esiintyy jopa 10 – 20 %:lla väestöstä.

Oppimisvaikeudet ovat aivojen hermoverkkojen erilaiseen aktivoitumiseen liittyviä häiriöitä. Oppimisen erityisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että vaikeudet ovat suhteessa muuhun henkilön osaamiseen ja taitoihin nähden suuria, eikä niiden taustalla ole muita sairauksia.

Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. Usein samalla henkilöllä voi esiintyä monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia samanaikaisesti.

Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun suoriutuminen on monella osa-alueella heikkoa. Tällöin yleinen lahjakkuustaso on matala.

Huo­non koulu­me­nes­tyksen tie­detään olevan huo­non sosiaa­lisen menes­ty­misen, mielen­ter­veyden häi­riöiden ja syrjäy­ty­misen ris­ki. Tär­keänä pitkäai­kais­ta­voit­teena oppi­mis­vai­keuksien hoi­dossa on myös sekun­daa­risten oi­reiden eh­käisy. Näi­tä ovat muun muas­sa poikkea­vuuden ko­kemus, itse­tunnon kärsi­minen, huo­no koulu­me­nestys, häiriö­käyt­täy­ty­minen, psyyk­kiset oi­reet ja pahim­millaan syrjäy­ty­minen, jon­ka kustan­nuk­sista on vii­me ai­koina pu­huttu pal­jon.

 

MITEN OPPIMISVAIKEUKSIA VOI TUNNISTAA?

Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta sekundääriltä ongelmilta voitaisiin välttyä.

Oppimisvaikeuden ilmenemismuodot voivat vaihdella iän ja oppimishaasteiden mukaan. Vaikka oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä, ne voivat ilmetä samassakin perheessä monella eri tavalla.

Ennen kouluikää oppimisen vaikeudet näkyvät esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina. Koulussa lukeminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, matematiikka tai kielten oppiminen voi olla hankalaa. Keskittyminen sekä työn aloittaminen ja suunnitteleminen voi olla vaikeaa. Monilla oppimisen ongelmat jatkuvat vielä aikuisinakin vaikeuttaen arjen hallintaa, kouluttautumista ja työssä pärjäämistä.

MITEN AUTTAA LASTA, JOLLA ON OPPIMISVAIKEUKSIA?

Yleensä oppi­mis­vai­keuk­sista kär­siviä lap­sia ja nuo­ria au­tetaan ope­tel­tavien asioiden ja järjes­tyksen struk­tu­roin­nilla ja oh­jeiden se­kä teke­misen pilkko­mi­sella. Henki­lö­koh­tainen aikuis­tuki ja pie­ni oppi­las­ryhmä se­kä tois­tot harjoit­te­lussa aut­tavat oppi­mi­sessa.

Oppimisvaikeuksien yksilöllisen arvioinnin pohjalta on yleensä mahdollista saada todistus tai lausunto, johon sisältyvät suositukset erityisjärjestelyistä, tukitoimista ja tarvittaessa apuvälineistä esimerkiksi opintoihin tai työhön. Tuki­toimia mietit­täessä oppi­mis­mo­ti­vaation säilyt­tä­minen muun muas­sa löytä­mällä so­pivat oppi­misst­ra­tegiat ja -ympä­ristö on olen­naista.

Ennen kouluikää aloitettu kuntoutus hyödyttää kognitiivisten taitojen kehitystä ja koulusuoriutumista. Varhaisella kuntoutuksella voidaan myös ennaltaehkäistä sekundäärisiä oireita, kuten itsetunto-ongelmia, häiriökäyttäytymistä, psyykkistä oireilua ja syrjäytymistä.

Aistijärjestelmän häiriöillä tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi oppimiseen. Kun aistitiedon käsittelyssä on ongelmia, kehitys ja oppiminen eivät etene odotetusti. Uusien taitojen oppiminen voi olla erityisen työlästä ja henkilön saattaa olla vaikea hallita käyttäytymistään.

VINKE PRO -vastaanottokäynnillä voidaan tehdä kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus, jonka perustella nähdään, millä aistijärjestelmän osa-alueilla on ongelmia. Tutkimusten perusteella asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka pitää sisällään henkilökohtaiset harjoitusohjelmat sekä henkilökohtaisesti räätälöidyn VINKE -musiikin, joilla aistijärjestelmää kuntoutetaan toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

LISÄTIETOA

KYSY LISÄÄ